Yamaha

Algemene verkoopsvoorwaarden

VERKOOP VAN NIEUWE- EN TWEEDEHANDSVOERTUIGEN

Identiteit van de onderneming

NV MERTENS SINT-NIKLAAS, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Zuid 1, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0443.185.179; (hierna: “GARAGE MERTENS”)

U kan GARAGE MERTENS contacteren als volgt:
Tel: 03/760.17.27
E-mail: info@garage-mertens.be

Toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige verkoopovereenkomst tussen de klant en GARAGE MERTENS. Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven.

 2. Elke verwijzing van de klant naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd.Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover GARAGE MERTENS deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zou(den) zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen.De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde uitwerking heeft/hebben.

 4. Offerte, verkoopovereenkomst, prijzen en verkoopsvoorwaarden

 5. Ondanks het feit dat de online showroom en de website van GARAGE MERTENS met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GARAGE MERTENS niet. GARAGE MERTENS is, wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. GARAGE MERTENS is net aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

 6. De offertes van GARAGE MERTENS zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 7. De verkoopovereenkomst met GARAGE MERTENS komt slechts tot stand nadat GARAGE MERTENS de bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd en/of partijen anderszins een verkoopovereenkomst hebben afgesloten

 8. De overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar, tenzij middels uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

 9. Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of lasten, van welke aard ook, zijn ten laste van de klant.

 10. Alle leveringen van producten die niet expliciet werden voorzien in de aanvaarde offerte of bestelling en/of overeenkomst, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de klant.

 11. Kortingen gelden, behoudens andersluidende afspraak, slechts voor één bestelling.

 12. De prijzen zijn exclusief BTW en zijn in euro uitgedrukt.

Leveringen en termijnen.

 1. De levering van het voertuig heeft plaats op de exploitatiezetel van GARAGE MERTENS, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

 2. Indien er een leveringstermijn overeen is gekomen, neemt deze aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon/offerte/verkoopovereenkomst door de klant.

 3. Voor de klant die geen consument is, zijn data en periodes opgegeven door GARAGE MERTENS slechts indicatief en kunnen vertragingen van de levering geen aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding, evenmin tot het  opschorten van betalingsverplichtingen in hoofde van de klant.

 4. Indien GARAGE MERTENS de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet kan naleven, verwittigt hij de klant onmiddellijk per gewoon schrijven (post of e-mail).

 5. Wanneer de leveringstermijn voor de klant die consument is, essentieel is en als dusdanig werd opgenomen in de verkoopverkoopovereenkomst, heeft hij het recht om na verstrijking van de leveringstermijn, de verkoopovereenkomst onverwijld te beëindigen, mits kennisgeving aan GARAGE MERTENS binnen de 14 kalenderdagen. Bij gebreke aan kennisgeving binnen deze termijn wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om de verkoopovereenkomst te beëindigen.

  In de andere gevallen heeft de klant die consument is het recht om een nieuwe redelijke leveringstermijn voor te stellen. Indien het voertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, heeft de klant die consument is het recht om de verkoopovereenkomst onverwijld te beëindigen, mits kennisgeving aan GARAGE MERTENS binnen de 14 kalenderdagen. Bij gebreke aan kennisgeving binnen deze termijn wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om de verkoopovereenkomst te beëindigen.

  Ingeval van beëindiging van de verkoopovereenkomst, overeenkomstig het voorgaande, zal GARAGE MERTENS het eventueel betaalde voorschot terugbetalen binnen de 14 kalenderdagen nadat, de Klant die consument is, heeft aangegeven de verkoopovereenkomst te willen beëindigen.

  Indien de klant, die consument is, bij laattijdige levering, niet opteert voor beëindiging van de overeenkomst, heeft deze het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per gewone post of e-mail, een schadevergoeding van 7,50 EUR per begonnen dag aan te rekenen.

 6. Neemt de klant, op de overeengekomen leveringsdatum, het voertuig niet in ontvangst, dan heeft GARAGE MERTENS het recht om na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per gewone post of e-mail, (1) stallingskosten aan te rekenen aan een bedrag van per begonnen dag en (2) de ontbinding van de koopovereenkomst in te roepen en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, behalve indien de klant bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht.

 7. GARAGE MERTENS kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak.Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz..Ook voor vertraging ingevolge handelen of nalaten door de klant is GARAGE MERTENS niet verantwoordelijk.

 

Risico- en eigendomsoverdracht

 1. De eigendom van het verkochte voertuig zal pas worden overgedragen op de klant na volledige betaling van al hetgeen de klant aan GARAGE MERTENS verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

 2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van het voertuig integraal worden overgedragen aan de klant vanaf het moment dat het voertuig aan hem of aan een door hem aangewezen persoon werd geleverd. Indien de klant zelf het voertuig laat leveren door een door hem gekozen vervoerder, zal het risico evenwel worden overgedragen aan de klant op het ogenblik van de levering aan de vervoerder.

 3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het voertuig effectief aan de klant is overgedragen, (1) is het de klant uitdrukkelijk verboden om het geleverde voertuig te verkopen, als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of als waarborg aan derden te geven en (2) zal de klant op het geleverde voertuig een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het eigendom blijft van GARAGE MERTENS. Voor zoveel als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald.

Betaling en netting en ontbinding

 1. De facturen van GARAGE MERTENS zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op de exploitatiezetel van GARAGE MERTENS.

 2. Betwistingen over de facturen van GARAGE MERTENS moeten binnen de 7 kalenderdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan GARAGE MERTENS kenbaar gemaakt worden. Bij gebreke aan enige betwisting binnen deze termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 3. GARAGE MERTENS is gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de klant zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. GARAGE MERTENS is daarenboven gerechtigd betalingen van de klant eerst aan te rekenen op de intresten, de conventionele of andere schadevergoedingen en/of de eventuele andere vergoedingen verschuldigd aan GARAGE MERTENS ingevolge andere openstaande schulden en vervolgens pas op de hoofdsommen.

 4. Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling :

  - een verwijlintrest verschuldigd van 12% en dit vanaf de vervaldatum, berekend van dag tot dag;  

  - een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75,00 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;

  In het geval de klant een consument is, is deze gerechtigd eenzelfde schadevergoeding en eenzelfde interest aan te rekenen indien GARAGE MERTENS in gebreke blijft haar eventuele betalingsverbintenissen te voldoen.

 5. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten, tenzij de klant een consument is.

 6. Van zodra en zolang één of meerdere aan GARAGE MERTENS verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant:

 7. worden alle aan GARAGE MERTENS verschuldigde bedragen in één keer opeisbaar, zonder ingebrekestelling;

 8. is GARAGE MERTENS, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,

 9. is GARAGE MERTENS zonder kennisgeving aan de klant gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te schorten, ook al maken deze deel uit van een andere verkoopovereenkomst;

 10. is GARAGE MERTENS, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van GARAGE MERTENS om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de verkoopovereenkomst vast te stellen, middels aangetekend schrijven.

 11. heeft GARAGE MERTENS een retentierecht en pand op elk voertuig of enig ander roerend goed, ongeacht of deze eigendom zijn van de klant, tot betaling van alle sommen die de klant aan GARAGE MERTENS verschuldigd is, ongeacht of de openstaande betaling betrekking heeft op het goed waar het retentierecht op wordt uitgeoefend.

 12. Bij ontbinding van de verkoopovereenkomst lastens de klant is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd recht op een hogere schadevergoeding indien de werkelijke schade van GARAGE MERTENS hoger is (bv. voor verplaatsingskosten, opslag en daarmee samenhangende kosten of voor op maat gemaakte materialen, onderdelen of goederen : deze kosten dienen volledig door de klant te worden vergoed). Indien de klant een consument is, is deze gerechtigd eenzelfde schadevergoeding en eenzelfde interest aan te rekenen bij ontbinding van de overeenkomst lastens GARAGE MERTENS.

 13. < >

  Dit artikel is enkel van toepassing indien de verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant uitdrukkelijk voorziet dat de verkoop werd afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een financiering tegen de gebruikelijke marktvoorwaarden.

 14. Indien de klant via de door hem gecontacteerde kredietgevers geen krediet kan bekomen, verbindt hij/zij zich ertoe om binnen de [ te rekenen vanaf de dagtekening van de verkoopovereenkomst per aangetekend schrijven melding te maken van de weigering van het verkrijgen van een financiering. De klant zal in dit schrijven een bewijs moeten bijbrengen, uitgaand van minstens drie verschillende kredietgevers dat geen financiering kan worden verkregen.

 15. De opschortende voorwaarde wordt geacht definitief te zijn vervuld, indien de klant binnen voornoemde termijn geen dergelijk bewijs voortbrengt.

 16. Indien de klant binnen voornoemde termijn wel dergelijk bewijs voortbrengt, dan komen partijen overeen dat GARAGE MERTENS de uitdrukkelijke toestemming heeft van de klant om in zijn naam en voor zijn rekening alsnog een kredietaanvraag te doen, via een kredietgever aangeduid door GARAGE MERTENS en tegen de gebruikelijke marktvoorwaarden. De klant verklaart hierbij zijn volledige medewerking te zullen verlenen aan deze aanvraag en in voorkomend geval het krediet te aanvaarden. Enkel nadat ook deze poging tot het bekomen van een financiering zou mislukken, en een vierde weigering voorligt, zal de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering definitief geacht onvervuld te zijn.

 17. Indien de financiering gebeurt door tussenkomst van GARAGE MERTENS, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de verkoopovereenkomst.

Conformiteit van het voertuig, garanties en aansprakelijkheid

 1. De klant verbindt er zich toe om het aangekochte voertuig bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit van het voertuig overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

 2. De klant erkent dat bij de verkoop van een nieuw voertuig, het voertuig mogelijks in sommige, niet essentiële details kan afwijken van het bestelde model.

 3. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) werkdagen schriftelijk aan GARAGE MERTENS te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van het voertuig door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

  Indien de klacht inzake zichtbare gebreken gegrond is en de klant geen consument is, heeft de klant enkel recht op een prijsreductie.

 4. De klant erkent een kopie te hebben ontvangen van de garantievoorwaarden van GARAGE MERTENS , waarin zowel de wettelijke garanties als de conventionele garanties zijn opgenomen. Deze garantievoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant.

Overname van een voertuig

 1. Indien de verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant voorziet in de overname van een voertuig, dan wordt de eigendom en het risico van het over te nemen voertuig pas overgedragen, na de levering en betaling van het voertuig voorwerp van de verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant en nadat de klant het bewijs heeft geleverd dat zij/hij eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat zij/hij hier vrij over kan beschikken.

 2. Het over te nemen voertuig moet op alle punten overeenkomen met de beschrijving die ervan gemaakt werd op de bestelbon of enig ander document ondertekend door GARAGE MERTENS.

 3. Indien aan voorvermelde voorwaarden niet is voldaan, binnen de 14 kalenderdagen na ingebrekestelling, is GARAGE MERTENS gerechtigd om de overeenkomst tot overname van een voertuig te ontbinden. In dat geval is GARAGE MERTENS niet verplicht om het over te nemen voertuig in ontvangst te nemen en de overnameprijs te betalen.

 4. < > overnameprijs, vermeld op de bestelbon, is definitief, tenzij het over te nemen voertuig niet meer voldoet aan alle punten die werden overeengekomen, zijnde de beschrijving die ervan werd gemaakt op de bestelbon of op een ander document. In dat geval zal GARAGE MERTENS een aangepaste overnameprijs voorstellen aan de hand van de herstelkost van de niet conforme punten en/of bijkomende gebreken. Indien de aangepaste prijs niet wordt aanvaard door de klant, heeft GARAGE MERTENS het recht om de overeenkomst tot overname te ontbinden conform punt c.

  De overnameprijs zal met de verkoopprijs worden gecompenseerd.

 5. De waardevermindering van het over te nemen voertuig als gevolg van vertraging in de levering van het door GARAGE MERTENS verkochte voertuig, is voor rekening van GARAGE MERTENS.

 6. Dit artikel is enkel van toepassing indien de klant een consument is en de verkoopovereenkomst op afstand of buiten de verkoopruimten van GARAGE MERTENS werd gesloten.

 7. De klant heeft het recht, behoudens in de bij wet voorziene uitzonderingsgevallen, de verkoopovereenkomst te herroepen binnen de veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de levering van het voertuig, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, dan wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

 8. In het geval van een levering van een voertuig welke volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of besteld, heeft de klant geen herroepingsrecht.

 9. Het teruggave recht is niet langer van toepassing na enige vorm van beschadiging van het voertuig.

 10. De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door GARAGE MERTENS via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (bv. per post, fax of email) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. De klant dient deze verklaring toe te sturen naar de exploitatiezetel van GARAGE MERTENS zoals vermeld in artikel 1 en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier tot herroeping, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt toegevoegd. Gebruik van dit model is niet verplicht.

 11. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 12. De klant dient het voertuig, indien het intussen werd geleverd onverwijld, doch niet later dan veertien dagen na de dag waarop hij besluit de verkoopovereenkomst te herroepen, terug te bezorgen aan GARAGE MERTENS, meer bepaald aan de exploitatiezetel waar het voertuig werd geleverd. De kosten van terugbezorging van het voertuig worden door de klant zelf gedragen.

 13. De verkoopprijs, inclusief de eventueel betaalde leveringskosten, worden door GARAGE MERTENS binnen de veertien dagen volgend op de dag waarop GARAGE MERTENS kennis kreeg van de herroepingsbeslissing aan de Klant teruggestort. GARAGE MERTENS behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen, zolang GARAGE MERTENS het voertuig niet terug heeft ontvangen.

   

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.

 2. De plaats van ontstaan en uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant is op de exploitatiezetel van GARAGE MERTENS waar de levering van het voertuig plaats vindt of vond. Bijgevolg behoort elk geschil in verband met de verkoopovereenkomst tussen GARAGE MERTENS en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de bedoelde exploitatiezetel van GARAGE MERTENS (artikel 624, 2° Ger.W.)

   

Verwerking van persoonsgegevens

GARAGE MERTENS verwerkt de persoonsgegevens van de klant. Voor meer informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens van de klant verwijst GARAGE MERTENS naar haar privacy policy, welke te vinden is op haar website www.mertens-sport.be